2_1

2_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«Затверджено»

установчими зборами «Громадської

організації «Десна майбутнього»

Протокол № 1

«14» лютого 2015р.

Голова «Громадської

Організації «Десна майбутнього»

________________ Коваленко А.А.

 

СТАТУТ

 «Громадської Організації «Десна майбутнього

 

 

сел. Десна – 2015р.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Громадська організація «Десна майбутнього» (далі за текстом — Організація) є громадською, неприбутковою організацією, яка об’єднує громадян на добровільній основі та спільності інтересів для виконання статутних завдань.
  • Організація керується в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України та цим Статутом.
  • Місцезнаходження Керівних органів: Україна, 17024 сел. Десна вул. І.Франка 44а/27а

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Основною метою створення і діяльності Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів;

 • Основними завданнями організації є:
 • створення ефективного механізму співпраці між громадскістю, органами державної влади з метою вирішення нагальних проблем смт. Десна та Козелецького району;
 • забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав членів організації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян;
 • участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики органів державної влади Козелецького району;
 • участь у проведенні колективних переговорів, укладанні угод та забезпечення виконання зобов’язань за укладеними угодами;
 • сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;
 • участь у формуванні єдиних, чітких та зрозумілих правил відносин між органами виконавчої влади, контролюючими органами та громадкістю
 • запровадження дієвого громадського контролю за діяльністю контролюючих органів;
 • розробка та втілення пропозицій, спрямованих на усунення адміністративних перешкод у процедурі реєстрації, суб’єктів господарювання, отриманні дозволів, ліцензій та інших погоджень;
 • забезпечення оперативного й ефективного судового захисту порушених прав громадян – членів організації;
 • захист прав – членів організації порушених у наслідок рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, контролюючих органів чи їх посадових осіб;
 • сприяння реалізації принципу невідворотності покарання за правопорушення у сфері кримінального судочинства, так і для посадових осіб;
 • здійснення громадської експертизи регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади на їх відповідність вимогам закону;
 • звернення до Президента України, органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії регулярних актів. Що суперечать принципам державної регулярної політики або які прийняті з порушенням вимог Закону;
 • сприяння підтримці малого та середнього підприємництва;
 • сприяння підтримці вітчизняних виробників;
 • сприяння формуванню умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створенню нових робочих місць;
 • організація консультування з питань законодавства України;
 • розвиток партнерських відносин та поглиблення співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громад кістю, забезпечення всебічної підтримки суспільно значущих громадських ініціатив;
 • участь у проведенні, з використанням засобів масової інформації діалогу керівників органів виконавчої влади з громадькістю, обговорення проектів найважливіших рішень органів державної влади, які зачіпають інтереси громадян;
 • участь в роботі комісій, робочих груп та інших консультативних і дорадчих органів, утворених органами виконавчої влади;
 • розширення участі громадських об’єднань в обговоренні та вирішенні важливих питань місцевого значення;

 

2.3 Організація відповідно до своїх статутних завдань у встановленому законом

порядку:

 • розробляє та сприяє розробці програм та проектів по досягненню поставленої мети та їх фінансування;
 • сприяє організації та проведенню заходів, які надаватимуть змогу здійснювати фінансову та матеріальну підтримку економічних реформ;
 • приймає добровільні внески, пожертвування та майнові подарунки у встановленому порядку;
 • сприяє реалізації інтересів членів організації у різних сферах;
 • встановлює і розвиває взаємозв’язки, співпрацює з іншими громадськими та благодійними організаціями, юридичними та фізичними особами;
 • здійснює інші напрями діяльності що відповідають меті і завданням Організації та не заборонені чинним законодавством;
 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати рахунки( у тому числі валютний) в установах банку.
3.2. Організація має круглу печатку, штампи із своїм найменуванням, бланки. Може мати свою символіку, пам’ятні медалі, знаки тощо, які затверджуються правлінням та реєструються у встановленому порядку.
3.3.  Організація є неприбутковою організацією.
Для здійснення своїх статутних завдань Організація має право:

— вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

— звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

— одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

— брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

— проводити мирні зібрання;

— бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

— засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

— брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

— брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

— Організація або  створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
3.4. Організація у відповідності до покладених на неї завдань виконує такі

 

 

функції:
— виконує моніторинг проблем життєдіяльності, узагальнення пропозицій по вдосконаленню сервісу виконавчо-розпорядчих органів державної влади, сприяє впровадженню цих зауважень в життя;
— одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, що необхідна для реалізації своїх завдань та мети;
— вносить пропозиції по виконанню посадовими особами органів державної влади норм чинного законодавство, положень Указів Президента України, Постанов Уряду, регулюючих діяльність громадських організацій;
— здійснює правове забезпечення діяльності своїх членів, захист їх інтересів в виконавчо-розпорядчих органах державної влади, судовий захист порушених або запере чуваних прав членів організації, а також захист їх інтересів іншими способами, передбачених законодавством;
— Сприяє залученню інвестицій для нарощування економічного потенціалу району;
— проводить роботу серед населення по пропаганді ідеї Організації, звертається до громадян, підприємств, установ та організацій з пропозиціями, щодо участі у програмах Організації та її фінансової підтримки;
— організує та проводить для своїх членів семінари, тематичні конференції та іншізаходи;
— згідно з чинним законодавством, звертається з пропозиціями до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших державних установ;
— бере участь у організації та проведенні наукових та інших досліджень, сприяє виданню методичних, довідкових, інформаційних та інших друкованих матеріалів;
— забезпечує соціальний захист своїх членів, організує консультативну допомогу членам Організації;
— залучає до виконання робіт у Організації на договірних умовах та громадських засадах національні та іноземні організації, а також кваліфікованих фахівців, співпрацює з питань, пов’язаних з діяльністю Організації з міжнародними організаціями, а також з окремими особами;
3.6. Члени організації не відповідають по зобов’язаннях Організації, а вона не відповідає по зобов’язаннях своїх членів;
3.7. Організація користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, в тому числі:

— висування від громадської організації її членів для участі в місцевих виборах, всебічна підтримка членами громадської організації своїх висуванців для їх приставництва в органах місцевого самоврядування;

— участь в заходах та здійснення дій, що мають на меті підтримання правопорядку в смт. Десна та Козелецькому районі.

— звертатись у порядку, визначеному законом, до органів Державної  влади, органів місцевого самоврядування, їх по середових і службових осіб з пропозиціями, заявами, скаргами.

— одержувати у порядку, визначу законом, публічну інформацію.

— брати участь в розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

— проводити мирні зібрання.

— здійснювати інші права, незаборонені законом.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.1. Членство у Організації є добровільним.

Кожний член Організації має право одного голосу на Загальних зборах.
4.2. Членом у організації можуть буди фізичні особи які досягли 18 років та у встановленому порядку:
— визнають Статут Організації;
— сплачують членські внески;
— активно сприяють діяльності Організації.
Порядок, розмір і термін сплати внесків встановлюються Загальними зборами членів Організації.
4.3. Учасники установчих зборів засновників Організації згідно додатку № 1 протоколу №1 автоматично стають членами Організації.  Нові члени для вступу до Організації подають до Голови організації, письмову заяву за встановленим Організацією зразком, а також:
— щодо фізичних осіб: прізвище, ім‘я, по-батькові особи, данні її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства – данні національного паспорта або документа, що його замінює). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
4.4. Вступ до Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації за заявним принципом.
Відповідно до вищенаведених засад:

— кожний член Організації, має право у будь-який час вийти з Організації у порядку та на умовах, визначених цим Статутом;

— кожний член Організації, має рівні права у вирішенні будь-яких питань

діяльності Організації, незалежно від статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак;

— Організація зобов’язана забезпечувати повне та своєчасне інформування своїх членів з питань її діяльності, ознайомлювати на їх прохання з усіма матеріалами, що стосуються діяльності організації.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.
  • Члени Організації мають право:

— брати участь у діяльності Організації і в управлінні її справами;

— обирати та бути обраними до органів управління

-вносити пропозиції, щодо діяльності Організації, усунення недоліків в роботі її органів та посадових осіб;

— користуватися майном Організації;

— брати участь у заходах, які проводить Організація. Інші особи можуть брати участь у цих заходах за запрошенням або за рішенням Організації;

— делегувати повноваження Правлінню організації.

-Перелік вищенаведених прав не є вичерпаним. Члени організації мають й інші права, які є в чинному законодавстві України.

 • Члени Організації зобов’язані:

— дотримуватись Статуту і виконувати рішення органів управління Організації;

— виконувати свої обов’язки, пов’язанні з трудовою чи майновою участю в її діяльності;

— добровільно сплачувати членські внески.

5.3 Члени Організації, які не дотримуються вимог Статуту, або своїми діями

перешкоджають виконанню положень Статуту, виключаються з її складу за рішення Загальних Зборі.

5.4 Правління організації може призупинити членство в організації будь-якого члена, якщо він не дотримується вимог Статуту або своїми діями перешкоджає виконанню положень Статуту. Членство призупиняється доти вказані недоліки не будуть усунені, або до рішення Загальних Зборів.

 

 1. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

6.1Вищим органом управління Організації є Загальні Збори членів Організації (далі Збори), а в період між Зборами — Правління Організації. Збори можуть передавати деякі свої повноваження Правлінню та Голові Правління Організації.

Збори скликаються не рідше одного разу на рік правлінням організації. Позачергові Збори можуть бути скликані за пропозицією Голови Правління, Правління Організації, або на вимогу 1/3 членів Організації.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИРІШУЮТЬ ТАКІ ПИТАННЯ :

— визначають основні напрямки діяльності Організації та приймають відповідні документи;

— затверджують Статут Організації, вносять до нього зміни і доповнення;

— обирають Голову Організації, Правління Організації, строком на один рік;

-визначають розміри членських внесків;

— затверджують програми діяльності Організації, розглядають звіти Правління, Голови Правління та його заступників, вирішують питання про реорганізацію і саморозпуск  Організації.

Збори мають право вирішувати питання, як що на них присутні не менше 51-го відсотка членів Організації.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх відкритим або таємним голосуванням.

Рішення про припинення повноважень Голови Правління Організації приймаються більшістю голосів.

6.2 Про скликання Зборів члени Організації повідомляються через засоби масової інформації або персонально не пізніше як за 10 днів до їх скликання, а в разі термінових питань – на розсуд правління.

6.3 В період між засіданнями Зборів функцію керівництва організаціею здійснюе Правління, що обирається Зборами на один рік. Кількісний склад Правління визначається Зборами.

ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВХОДЯТЬ :

— Голова Правління Організації, Члени Правління Організації.

Правління Організації проводить свої засідання не менш ніж одного разу на місяць.

ПРАВЛІННЯ ВИРІШУЄ ТАКІ ПИТАННЯ:

— розробляє заходи, щодо забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Організацію Статутом і рішеннями Зборів;

— розглядає пропозиції, щодо кошторисів, витрат Організації;

— готує засідання Зборів, визначає місце, строки проведення і проект порядку денного чергових Зборів. Готовить пропозиції Загальним Зборам про виключення із складу Організації;

-затверджує положення про робочі органи Організації (комісії, ради та інше) і їх Голів, затверджує інструктивні матеріали, вирішує питання про відповідальність члена Організації у випадках порушення ним вимог Статуту;

— спрямовує діяльність робочих органів Організації, визначає компетенцію цих органів, аналізує пропозиції при розгляді проектів розпоряджень та інших актів законодавства в соціально-економічній сфері;

— готує пропозиції щодо формування узгоджувальних комісій, робочих груп, а також груп експертів, консультантів для вироблення узгоджених рішень з окремих питань, здійснює іншу організаційно- технічну діяльність згідно з цим Статутом.

Правління має право приймати рішення тільки у тому випадку, коли на засіданні присутні не менше 1/2 його складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Правління.

За умовою рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

Засіданням Правління Організації керує — Голова Правління Організації або, у разі його відсутності один із його заступників.

Рішення Правління є обов’язковим для виконання всіма членами та штатним апаратом Організації.

 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

6.5. Голова Правління Організації обирається із складу членів Організації на Загальних Зборах терміном на один рік.
6.6. В компетенцію Голови Правління входять вирішення всіх питань поточної діяльності Організації, крім питань виключної компетенції Загальних зборів та Правління. У разі необхідності Голова Правління передає частину своїх повноважень одному із своїх заступників.
6.7. Голова Правління Організації:
— представляє інтереси Організації у місцевих та державних органах, в інших організаціях, діє від імені Організації без довіреності в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Загальними Зборами та Правлінням;

— стежить за відповідністю діяльності Організації законодавству та цьому Статуту;
— координує роботу створених комісій;
— розпоряджається коштами та майном Організації у відповідності рішенням Зборів;
— має право першого підпису фінансової, бухгалтерської та іншої офіційної документації;
— в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами Організації, штатним персоналом Організації;
— підписує рішення Правління;
— відкриває і закриває рахунки в банках.

— Голова Правління Громадської організації звітує про проведену роботу не рідше одного разу на рік на загальних зборах Організації.

Звіти та  інформацію про свою діяльність за відповідний період  розміщують на сайті Організації.

6.8 Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності керівних органів Організації та розгляд скарг.

Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації. Скарги подаються членами Організації на ім’я Голови Правління Організації, який передає їх на розгляд Загальних Зборів Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність керавних органів  відокремлених підрозділів Організації, Голови Правління та Правління Організації розглядаються  Загальними зборами Організації.

Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх конпетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних Зборів Організації.

Члени Організації мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Загальних Зборів до суду, відповідно до чинного законодавства.

 

6.9 Відокремлені підрозділи Організації

Організація може мати відокремлені  підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.

Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації за згодою членів Організації, які проживають на території тої чи іншої адміністративно – територіальної одиниці. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

— реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;

— проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

— представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

Керівник відокремленого підрозділу має право на:

— використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

— отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

— бути присутнім на Загальних зборах Організації, засіданні Правління;

— звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

— захист своїх законних прав та інтересів;

— всебічне сприяння від керівних органів Організації.

Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

— дотримуватись вимог Статуту Організації;

— активно впроваджувати рішення керівних органів Організації прийнятих в межах Статуту та чинного законодавства;

— не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації, а також в судовому порядку.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
7.2. Організація може мати у власності будівлі, споруди, транспортні засоби, транспортні засоби, обладнання, інвентар та інше майно, а також кошти та цінні папери.
7.3. Фінансові ресурси Організації, у тому числі валютні створюються з коштів та майна, що передане Організації її засновниками, членами, громадянами України та іноземцями, недержавними вітчизняними та іноземними організаціями та державою в установленому законом порядку;
— надходжень від членських внесків;
— добровільних благодійних внесків громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних установ, громадських організацій та інших джерел, що не суперечать діючому законодавству;

Одержання коштів повинно відбуватись із врахуванням збереження гідності Організації та її незалежності від будь-якої організації.

 • Кошти Організації витрачаються на:

— фінансування статутної діяльності Організації;

— проведення конференцій, семінарів та інших організаційно — методичних заходів для своїх членів;

— утримання штатних співробітників Організації;

— благодійні цілі, організаційні, адміністративні, господарські та інші форми діяльності Організації;

7.5 Договори, зобов’язання, доручення та грошові документи підписуються Головою Правління Організації, його заступником, згідно наданих йому повноважень.

 1. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

8.1 Робота по підбору, розстановці штатних працівників в Організації здійснюється Головою Правління, який затверджує штатний розклад Організації.

8.2 Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями згідно чинного законодавства.

8.3 Трудові договори (контракти) в тому числі контракти з штатними працівниками та Організацією укладаються (розриваються) Головою Правління Організації на основі діючого законодавства.

8.4 На штатних працівників Організації поширюється діюче на Україні трудове законодавство.

8.5 Оплата і заохочення штатних працівників Організації здійснюється у відповідності з Положенням, яке затверджується Правлінням Організації за встановленим порядком.

8.6 Працівники, що прийняті на постійну роботу користуються обов’язками, соціальними правами, встановленими діючим законодавством (відпустка, соціальне страхування та інше) і додатковими, що обумовлюються у контракті працівника.

8.7 Трудові суперечки і непорозуміння між штатними працівниками та Організацією розглядаються у відповідності з діючим законодавством.

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

9.1  Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
 • Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Зборів.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Припинення діяльності Організації здійснюється :

 1. за рішенням Загальних зборів Організацї, шляхом саморозпуску чи реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
 2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадської організації;

Для вирішення питань, пов’язаних із саморозпуском Організації, Загальні збори  створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Зборами Організації

Саморозпуск вважається завершеним, Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру

У разі саморозпуску громадського об’єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об’єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення — зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації та рішення  громадської організації, до якої приєднується, про згоду на таке приєднання, майно, активи та пасиви передаються правонаступнику

Припинення внутрішньо-організаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення її діяльності, здійснює Правління Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Правління  припиняється, за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації.

 

Протокол №1


установчих збор
ів громадської  організації  «Десна майбутнього»

 

14.02.2015р.                                                                                       смт. Десна

На зборах були присутні:
Косяк А.Б., Прохоренко В.Я., Поліщук Л.Л., Коваленко А.А., Дробязко С.Л.,

Слюсарев О.В., Сукретний О.В.,Лебідь Л.Л.,  Коваленко Н.М.,

Малиновський Е.С., Миненок О.В.,Твердоступов В.В., Скопец В.П.,

Фарманов О.Д., Саакян А.Г., Миненок Ю.В., Скопец С.І., Личко С.С., Коваленко  О.М., Щуревский Д.С.

В роботі зборів прийняв участь Деснянський селищний голова –

Осташевський Ю.В.

Президія установчих зборів:
1.Прохоренко В.Я.
2. Коваленко А.А.
3. Дробязко С.Л.

За склад президії голосували одноголосно.

Порядок денний :

І. Про утворення громадської  організації,   визначення найменування організації  — «Десна майбутнього», а також визначитися з місцем знаходження громадської  організації.
II. Про затвердження статуту громадської організації «Десна майбутнього».
III. Про обрання та затвердження керівних органів Організації.
IV. Про уповноваження особи, яка має право представляти Громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

 

Голосували одноголосно.

 

Був розглянутий та затверджений регламент роботи зборів голосування по якому рішенням зборів не проводилось.

I.Слухали:

 • Інформацію Дробязко С.Л. про необхідність створення громадської організації його цілі та форми і методи діяльності.

Виступали:

 • Селищний голова Осташевський Ю.В., який підтримав створення даного громадської  організації.
 • Коваленко А.А., який запропонував наступне — найменування громадської організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДЕСНА МАЙБУТНЬОГО», скорочене найменування ГО «Десна Майбутнього».
 • Прохоренко В.Я. який запропонував визначити місце знаходження : ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДЕСНА МАЙБУТНЬОГО» за адресою смт Десна вул. Франка 44а/27а.
 • Поліщук Л.Л.
 • Косяк А.Б.

 

Вирішили:

 • Утворити громадську організацію з метою підтримки ініціативи громадян, інших громадських об’єднань та спортивних організацій в вирішенні проблем життєдіяльності смт. Десна та мешканців Козелецького району, та визначитись з  найменуванням громадської  організації  — «Десна майбутнього», а також визначити місце знаходження за адресою смт Десна вул. Франка 44а/27а.

Голосували —  одноголосно

 

 1. II. Слухали:

Коваленко А.А., який зачитав текст проекту Статуту громадської  організації  «Десна майбутнього»

В обговоренні тексту Статуту прийняли участь:

 1. Фарманов А.Д.
 2. Миненок Ю.В.
 3. Поліщук Л.Л
 4. Дробязко С.Л.
 5. Лебедь Л.В.
 6. Прохоренко В.Я.
 7. Саакян А.Г.
 8. Твердоступов В.В.

За результатами обговорення та внесення правок в текст проекту Статуту.

Вирішили:

Затвердити Статут громадської  організації  «Десна майбутнього»

Голосували —  одноголосно

ІІІ. Слухали:

Інформацію Прохоренко В.Я. про необхідність згідно з Статутом  організації , обрання Голови, та Правління громадської організації « Десна  майбутнього», його заступника та секретаря організації.

Виступали:

1.Дробязко С.Л.

 1. Прохоренко В.Я.
 2. Косяк А.Б.
 3. Осташевський Ю.В.

Вирішили:

 

1.Головою  громадської  організації  «Десна майбутнього» обрати Коваленко Андрія Анатолійовича.

Голосували:

«За» — 19 чоловік, «Проти» — немає, «Утримались» — 1

2.Обрати Правління організації в складі: Голова – Коваленко А.А., заступник голови – Твердоступов В.В., секретар – Дробязко С.Л.

 

Голосували —  одноголосно

 

IV.Слухали:

 

Інформацію Голові громадської  організації  «Десна майбутнього» Коваленко А.А. про порядок реєстрації громадської організації.

Виступали:

1.Твердоступов В.В.

 1. Сукретний А.І.

 

Вирішили:

 

1.Визначити Коваленка Андрія Анатолійовича, 1975 р.н. , паспорт: СК 311015 виданий  Славутицьким МВГУ МВСУкраїни в Київськой області 04 листопа 1996р. як особу, що має право  представляти  громадську  організацію  «Десна майбутнього» для  здійснення державної реєстрації.

 

Невід’ємною частиною цього протоколу є реєстр осіб, що брали участь в цих зборах, (додаток № 1), данні про Голову громадської  організації  «Десна майбутнього» (додаток № 2), данні про засновників (додаток № 3).

 

Голосували —  одноголосно.

 

 

 

Голова зборів______________________Коваленко А.А.

Секретар _________________________Дробязко С.Л.

 

Реєстр

осіб, що брали участь в установчих зборах громадської організації

  « Десна майбутнього»

 

 

 

Фамілія, Ім’я

та по батькові

Дата народження Місце

проживання

Номер телефону Пидпис
1 Косяк А.Б. 12.05.1955 вул. Довженко 50/57 0507412144
2 Прохоренко В.Я. 03.07.1953 вул. Довженко 45/44 0634634752
3 Слюсарев О.В. 14.02.1987 вул. Ювілейна  5/57 0939172505
4 Коваленко А.А. 26.09.1975 вул. Довженко 50/49 0667998603
5 Дробязко С.Л. 14.03.1966 вул. Франка 38/36 0931697703
6 Миненок О.В. 17.05.1973 вул. Ювілейна  2/24 0667551223
7 Коваленко  О.М. 03.05.1981 вул. Довженко 46а/40 0666977661
8  Сукретний О.В. 09.07.1983 вул. Довженко 27/15 0933429836
9 Лебідь Л.Л. 12.03.1986 вул. Гнедаша 3/2 0930220705
10 Скопец В.П. 02.07.1977 вул. Гнедаша 3/1 0505339076
11 Поліщук Л.Л. 12.09.1974 вул. Молодіжна 1/16 0635913692
12 Малиновский Е.С. 04.01.1980 вул. Франка 44/14 0935485607
13 Твердоступов В.В. 17.05.1976 вул. Ювілейна  3/48 0935430036
14 Щуревский Д.С. 21.06.1992 вул. Довженко 43/15 0931195440
15 Фарманов О.Д. 07.02.1955 вул. Рибалка 1/15 0938517743
16 Саакян А.Г. 25.08.1975 вул. Довженко 50а/32 0939936799
17 Личко С.С. 17.09.1965 вул. Довженко 50/14 0935093562
18 Коваленко Н.М. 12.09.1977 вул. Довженко 50/49 0664201133
19 Миненок Ю.В. 07.04.1965 вул. Довженко 42а/32 0661856008
20 Скопец С.І. 05.05.1967 вул. Довженко 47/11 0664217755

 

 

 

Всього: 20 осіб.

 

Голова зборів______________________Коваленко А.А.

Секретар _________________________Дробязко С.Л

 

ВІДОМОСТІ

про керівні органи громадської організації   «Десна майбутнього»

 

 

ПІБ Дата народження Посада Номер телефону
1 Коваленко Андрія Анатолійовича, паспорт:

СК 311015 виданий  Славутицьким МВГУ МВСУкраїни в Київськой області 04 листопа 1996р

26.09.1975 Голова правління 0667998603
2 Твердоступов Вадим Віталійович

ВЕ 076426 Центральної міський РВ Горлівського МУ УМВС України у Донецької обл. 12.09.2001рік

04.05.1976 Заступник голови 0935430036
3 Дробязко Сергій Леонідович, паспорт НК 054258 виданний Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській обл., від 20.03.1996р. 14.03.1966 секретар 0931697703

 

 

 

Голова  зборів                    ______________________Коваленко А.А.

 

 

ВІДОМОСТІ

про особу, яка має право  представляти громадську організацію

 «Десна майбутнього»  для здійснення реєстраційних дій

 

 

 

ПІБ Дата народження Місце

проживання

Номер телефону
1 Коваленко Андрія Анатолійовича, паспорт:

СК 311015 виданий  Славутицьким МВГУ МВСУкраїни в Київськой області 04 листопа 1996р

26.09.1975 смт. Десна

вул. Довженко буд.50, кв 49

Козелецького р-н., Чернігівської обл.

0667998603

 

 

Голова зборів                                              Коваленко А.А.